View map

Working hours

22:00 - 05:00

Sunrise Karaoke Bar
Fun

Karaoke Bar